Telefonní linka eVito Medical +420 221 586 664

eVito systém aktivního zdraví nabízí uživatelům s účtem eVito Medical unikátní a nadstandardní službu specializované telefonní linky eVito Medical nejvyšší verze PLATINUM. V rámci této služby má každý uživatel eVito Medical nárok na následující služby:

Lékař na telefonu -  Preventivní program -  Informační a administrativní služby -  Zajištění nadstandardního ubytování -  Doprava pojištěného ze zdravotnického zařízení -  Doprovod pojištěného k lékaři -  Organizace nákupu léků -  Second opinion – konzultace lékařské diagnózy -  Právní poradenství


Lékař na telefonu

Poskytnutí lékařské informace, nebo konzultace s lékařem v oblastech:

1. Konzultování zdravotního stavu - vysvětlení příznaků onemocnění, zdravotních potíží, dalších případných souvisejících symptomů, příčin popsaných symptomů a možný vliv předchozích zdravotních komplikací či aktivit pojištěného.

2. Vysvětlení lékařských pojmů - vysvětlení běžně užívaných pojmů ve zdravotnictví, zdravotnických zařízeních, zkratek a názvů z lékařských zpráv a jiných lékařských odborných dokumentací, latinských pojmů z lékařské dokumentace, diagnóz (v rámci zaslané dokumentace), jejich možných následků a souvislostí, číselných kódů diagnóz, následného nutného postupu při léčení pro danou diagnózu.

3. Vysvětlení laboratorních výsledků - informace o základních laboratorních vyšetřeních, účel jednotlivých vyšetření, vysvětlení zkratek a základních typů naměřených hodnot, informace o rozmezí výsledků jednotlivých hodnot, vztažení těchto hodnot k obvyklým výsledkům a naznačení výkladu odchylek od normálních hodnot.

4. Vysvětlení lékařských postupů, obecných postupů léčby daného onemocnění, všeobecných diagnostických postupů při daném onemocnění, základní informace o časové náročnosti léčby jednotlivých onemocnění.

5. Vysvětlení pojmů z oblasti prenatální problematiky - informace, na co má těhotná žena nárok v rámci prenatálních prohlídek, informace jaká vyšetření se provádějí a proč.

6. Informace o nejbližším vhodném lékaři, nejbližší lékárně, lékařské pohotovosti.


Preventivní program

1. Na žádost pojištěného asistenční centrála poskytne informace nebo konzultaci v oblasti prevence a preventivních ošetření. Asistenční centrála poskytne doporučení preventivních prohlídek na základě komunikovaných hodnot systémem eVito pojištěného.

2. Asistenční centrála dále zajistí možnost objednání k lékaři na doporučenou preventivní prohlídku a to na základě poskytnutých informací pojištěného. Asistenční centrála využije své sítě spolupracujících zdravotních zařízení po celé České republice.

3. V případě souhlasu pojištěného bude asistenční centrále zpřístupněn náhled do konta eVito a bude monitorována sportovní aktivita pojištěného. V návaznosti tohoto monitoringu bude pojištěnému k dispozici konzultace o jeho sportovních aktivitách a případné doporučení o jiných aktivitách, které by vedli k zlepšení zdravotního stavu pojištěného.


Informační a administrativní služby

1. Poskytování informací o veřejném zdravotním pojištění a zdravotní politice.

2. Poskytování informací o hrazení zdravotních výkonů a léčiv, o právech na částečné nebo plné hrazení zdravotních výkonů a léčiv.

3. Informování klientů o preventivních programech, o zdravotní péči v rámci mezinárodních smluv a systému využití Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), o podmínkách a doporučeních při cestách do zahraničí apod.

4. Informování o smluvních a nesmluvních zdravotnických zařízeních, o jejich specializaci a dostupnosti.

5. Poskytování všeobecných informací plátcům pojistného a poskytovatelům zdravotní péče.

6. Předcestovní asistence pro všechny světové destinace.


Zajištění nadstandardního ubytování

V případě hospitalizace pojištěného zajistí asistenční centrála nadstandardní formu ubytování pojištěného ve zdravotnickém zařízení. Úhrada nadstandardního ubytování je omezená denní sazbou vyhlášenou daným zdravotnickým zařízením pro tento typ ubytování, max. však limitem 5 000 Kč za jednu pojistnou událost.


Doprava pojištěného ze zdravotnického zařízení

Po ukončení hospitalizace zajistí asistenční centrála odvoz pojištěného ze zdravotnického zařízení prostředkem odpovídajícím jeho zdravotnímu stavu (taxi, sanitní vůz, sanitní vůz s doprovodem, apod.).


Doprovod pojištěného k lékaři

Po ukončení hospitalizace zajistí asistenční centrála doprovod pojištěného k lékaři na kontrolní vyšetření spojené s hospitalizací.


Organizace nákupu léků

1. Na žádost pojištěného zajistí asistenční centrála po ukončení hospitalizace nákup a doručení léků souvisejících s hospitalizací na adresu pojištěného.

2. Doplatky za léky, případně jejich plnou cenu (dle aktuálních platných vyhlášek) hradí pojištěný.


Second opinion – konzultace lékařské diagnózy

Konzultací lékařské diagnózy pojištěného se rozumí vypracovaní druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formě.


Právní poradenství

Využití asistenčních služeb v podobě telefonické právní asistence v délce trvání nejvýše 60 min. na jednu pojistnou událost.

Podmínky telefonní linky eVito Medical